Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opleidingscentrum ETC, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 27318682.
Opdrachtgever: de wederpartij van Opleidingscentrum ETC met wie een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Opleidingscentrum ETC en een opdrachtgever waarop Opleidingscentrum ETC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opleidingscentrum ETC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

Offertes van Opleidingscentrum ETC kunnen slechts tot overeenkomsten leiden, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.

 • De offertes van Opleidingscentrum ETC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opleidingscentrum ETC is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken. De prijzen die in de offertes worden genoemd zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Opleidingscentrum ETC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opleidingscentrum ETC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan Opleidingscentrum ETC worden verstrekt. Het betreft gegevens waarvan Opleidingscentrum ETC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Als Opleidingscentrum ETC voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig kan beschikken over de benodigde gegevens, heeft Opleidingscentrum ETC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • De wijze waarop en de plaats waar Opleidingscentrum ETC de diensten zal verrichten, wordt door Opleidingscentrum ETC en de opdrachtgever in onderling overleg bepaald.
 • Partijen zullen ingeval van onvoorziene omstandigheden die de tijdige en/of juiste uitvoering van de overeenkomst belemmeren, in goed overleg naar passende oplossingen zoeken. Wijzigingen in de tussen partijen gesloten overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk en onder wederzijdse goedkeuring geschieden.
 • Opleidingscentrum ETC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opleidingscentrum ETC is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opleidingscentrum ETC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Opleidingscentrum ETC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opleidingscentrum ETC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Opleidingscentrum ETC de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opleidingscentrum ETC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 • In afwijking van lid 3 zal Opleidingscentrum ETC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Opleidingscentrum ETC zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 • Alle door Opleidingscentrum ETC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software, enz. zijn uitsluitend bestemd, om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opleidingscentrum ETC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 • Opleidingscentrum ETC behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • De door Opleidingscentrum ETC geschreven lesmaterialen worden uitgebracht door de uitgever ETC Publishing. Hierdoor komen de lesmaterialen te vallen onder het copyright van ETC Publishing. Deze lesmaterialen mogen nimmer verveelvoudigd worden zonder toestemming van zowel de auteur als de uitgeverij ETC Publishing.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Opleidingscentrum ETC op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst Opleidingscentrum ETC kennis neemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien Opleidingscentrum ETC bij het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
 • In de genoemde gevallen is Opleidingscentrum ETC bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Opleidingscentrum ETC  schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Klachttermijnen

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opleidingscentrum ETC.

 • Indien Opleidingscentrum ETC zelf de klacht met de opdrachtgever niet kan oplossen, kan de opdrachtgever zich wenden tot de klachtencommissie. Wanneer een klacht gegrond is verklaard door de klachtencommissie zal de uitvoering van werkzaamheden, zal Opleidingscentrum ETC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opleidingscentrum ETC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11. Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is gebaseerd op de geschatte tijdsduur voor een opdracht en wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opleidingscentrum ETC.

 • Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opleidingscentrum ETC die gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Indien Opleidingscentrum ETC met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opleidingscentrum ETC niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opleidingscentrum ETC mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Opleidingscentrum ETC kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 12. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum of tenminste voorafgaand aan de eerste cursusdatum op een door Opleidingscentrum ETC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 • Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Opleidingscentrum ETC en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Opleidingscentrum ETC onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

 • Over de eerste EUR 2.500 mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;
 • Over de volgende EUR 2.500 mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend;
 • Over de volgende EUR 5.000 mag maximaal 5% worden aan incassokosten worden berekend;
 • Over de volgende EUR 190.000 mag maximaal 1% worden aan incassokosten worden berekend;
 • Over het bedrag boven de EUR 200.000 mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden berekend (met een maximum van EUR 6.775 aan incassokosten).
 • Indien Opleidingscentrum ETC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Indien Opleidingscentrum ETC aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 • De aansprakelijkheid van Opleidingscentrum ETC, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opleidingscentrum ETC of haar ondergeschikten.
 • Opleidingscentrum ETC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opleidingscentrum ETC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opleidingscentrum ETC niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opleidingscentrum ETC worden daaronder begrepen.

 • Opleidingscentrum ETC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opleidingscentrum ETC haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opleidingscentrum ETC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opleidingscentrum ETC niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien Opleidingscentrum ETC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Opleidingscentrum ETC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Opleidingscentrum ETC het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Opleidingscentrum ETC en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Artikel 19. Bedenktermijn
Een cursist heeft wanneer deze zich digitaal heeft ingeschreven voor een cursus of opleiding een wettelijk vastgestelde bedenktermijn van 14 dagen. Dit is anders wanneer;

 • De opdrachtgever zich inschrijft voor een cursusdatum die binnen deze 14 dagen bedenktermijn valt of wanneer men zich inschrijft voor een last minute. Men dient er dan rekening mee te houden dat deze bedenktermijn hiermee is komen te vervallen.
 • Indien bij een organisatie een offerte is uitgebracht met een geldigheidsduur van 30 dagen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de persoon met tekenbevoegdheid voor het akkoord geven van de offerte, bij het verstrekken van de opdracht de 14 dagen bedenktijd zelf al in acht heeft genomen.