VCA – System zarządzania warunkami pracy pod względem bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

System VCA wymaga według ściśle określonej listy kryteriów (De VGM Checklist Aannemers), aby zatrudnieni pracownicy/podwykonawcy dysponowali dostateczną wiedzą dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz stosowali ją w praktyce poprzez aktywne współtworzenie środowiska pracy i stałą poprawę warunków pracy na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Jest to wielopłaszczyznowy program mający na celu testowanie i uznanie poprzez certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska usługodawców.

Znajduje on zastosowanie w branżach o podwyższonym ryzyku pracy takich jak:

 • budownictwo,
 • przemysł maszynowy,
 • przemysł stoczniowy,
 • przemysł elektrotechniczny,
 • w usługach technicznych: budowa rusztowań, izolacje, czyszczenie i malowanie przemysłowe,

Cel szkolenia VCA (popularnie zwanego BHP):
Pracujesz w jednym z wyżej wymienionych sektorów?
Twoja praca będzie wymagała dyplomu VCA lub chcesz aby takie szkolenie znalazło się w Twoim CV?
Chcesz przeszkolić swoich pracowników?
Twoja firma działa juz w Holandii, Belgii lub innym kraju UE i zatrudniasz przeszkolonych VCA pracowników?

To moment, żeby pomyśleć nad certyfikacją całej firmy!
Potrafimy wspomóc i przeprowadzić Twoją firmę przez ten proces.

Który Dyplom VCA jest wymagany, zależy od pełnionej przez pracownika funkcji:

 • VCA-BASIS – podstawowy jest dla pracowników liniowych operacyjnych.Pisemny egzamin w formie testu na komputerze można zdawać standardowo w językach: niderlandzkim, angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, portugalskim, tureckim, słowackim, węgierskim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim i litewskim. Inne języki sa możliwe po uzgodnieniu i za dodatkową opłatą. Należy liczyć się rownież z dłuższym czasem oczekiwania na egzamin.
  Dla kandydatów, którzy maja trudności z czytaniem np. dysleksja są możliwości zdawania egzaminu “czytanego”,  gdzie oprócz tekstu na monitorze komputera, kandydat korzysta również z nagrania dźwiękowego tekstu przez słuchawki.
  Egzamin w tej formie można zdawać również w języku polskim.
 • VCA-VOL – dla kierowników operacyjnych, brygadzistów i ZZP.Egzamin można zdawać w językach: niderlandzkim, angielskim, niemieckim i francuskim.
  Materiał jest rozszerzony o zagadnienia związane miedzy innymi z rozpoznawaniem niebezpiecznych sytuacji i działań, zapobieganiem wypadkom, zakładowym planom alarmowym i organizowaniem zebrań toolbox.
 • VCU-VIL – dla intercendentów i pracowników biur pośrednictwa pracy.Egzamin można zdawać w języku niderlandzkim lub angielskim.
  Materiał pokrywa się z VCA-VOL z wyłączeniem części nie dotyczących pracowników biura takich jak np. analiza ryzyka, a dodatkowo zawiera wiedzę dotyczącą ustawodawstwa i zależności odpowiedzialności w stosunkach zleceniodawca- biuro pośrednictwa pracy -pracownik.

Program szkolenia VCA-B obejmuje:

– warunki pracy, środowisko i ustawodawstwo V&G,
– warunki pracy w praktyce,
– materiały niebezpieczne,
– etykiety i oznaczenia,
– prąd elektryczny,
– zagrożenie pożarem i wybuchem,
– praca w przestrzeniach zamkniętych,
– ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy,
– urządzenia wciągające i podnoszące,
– praca na wysokości,
– narzędzia ręczne,
– maszyny narzędziowe,
– środki ochrony osobistej.

Wymagania wstępne

Dostateczne władanie, a szczególnie rozumienie języka, w którym zdaje się egzamin.
Zalecamy zdobywanie wiedzy w języku ojczystym, a następnie dokształcanie w języku obcym do egzaminów VCA-VOL i VCU-VIL.

Czas trwania szkolenia i ważność dokumentu

kurs jednodniowy:
Kursant otrzymuje materiały do nauki tydzień przed dniem kursu i studiuje samodzielnie.
Kurs włącznie z egzaminem trwa do 10 godzin zegarowych, wliczając przerwy na posiłek i kawę.